Õppekorralduse alused

1. Täienduskoolituskursusega seotud tegevuse kvaliteedi tagamise alused:

1.1. Alex Koolitus OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

2.1. Õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused ja kord;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, s.h. internetti ressursside loend;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2.2. Õppekavade täiendamine toimub vajaduspõhiselt jooksvalt ning kord aastas õppekorraldaja ja õpetajatega.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

3.1. Õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis.

3.2. Sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti.

3.3. Osalejal on soovituslik kasutada õpingutel: sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni.

3.4. Koolitusruumid (sh õppetehnika, õppevahendid) vastavad Töötervishoiu ja Tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4. E-õppe läbiviimine:

4.1. E-õpe on õppevorm, mille korral õppur ja õppejõud/õpetaja ei asu füüsiliselt samas ruumis ja õppetöö toimub elektrooniliste sidevahendite abil interneti kaudu.

4.2. Kõigi õppeainete veebipõhised õppematerjalid koos e-õppe ning nende eest vastutab õpetaja olles kontrollinud.

4.3. E-kursuse sisu peab vastama õppeaine mahule ja õppetasemele, olema arusaadavalt ja loogiliselt üles ehitatud ja sisaldama interaktiivseid õppemeetodeid.

5. Tagasiside kogumise kord:

5.1. Iga kursuse lõpus täidavad osalejad koolituse korralduse, sisu ja koolitajate kohta küsimusi sisaldava küsimustiku elektroonse või paberil ankeedi, kus sh uuritakse järgmiste valdkondade kohta: üldine hinnang, õppe tehniline korraldus, õhkkond klassis, õpetaja töö – õppemetoodika, õppematerjalid, õppe tempo.

5.2. Tagasiside seda kasutatakse töö paremaks korraldamiseks.

6. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

6.1. Kõikidel koolitajatel on erialane haridus või kutsetunnistus koolitatavatas valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemus.

6.2. Koolituskeskuse kaasatud koolitajad omavad eelkõige kõrgharidust ja praktilise töötamise kogemust koolitatavas valdkonnas.

6.3. Täienduskoolituse kohta kogutud tagasiside hinnangute analüüsi tulemusena teeb koolituskeskus koolitajale ettepaneku muudatuste tegemiste kohta. Korduvate märkuste korral tagaside hinnangutes kaalub koolituskeskus võimalust koolitaja (lektori) väljavahetamiseks.

6.4. Koolituse lõppedes täidab iga koolitusel osaleja koolituskeskuse tagaside küsitluslehe, kus antakse hinnang/arvamus koolituse sisule, lektori(te)le ja koolituse korraldusele. Küsitluslehe vormistamisel on võimalik teha ettepanekuid lühikeste selgitustega/põhjendustega koolituse paremaks muutmiseks. Küsitluslehed on anonüümsed ja neid võib koolituskeskusele tagastada koolitusel osalejale sobival viisil.

7. Täiendkoolituse tingimused ja kord:

7.1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse või registreerimise alusel.

7.2. Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus õppe lõppedes.

7.3. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.

7.4. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.

7.5. Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% kursuse mahust ja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib Alex Koolitus OÜ läbi vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega.

7.6. Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend väljastatakse isikule, kelle vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus) tulemused jäävad alla 60% ja/või isikule, kes testi ei sooritanud.

7.8. Tunnistuse või tõendi väljastamine inglise või vene keeles 25,00 eurot. Hävinenud või kadunud tunnistuse duplikaadi väljastamine 15,00 eurot.

8. Õppemaksu tasumise kord:

8.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Kooli juhatus. Juhatusel on õigus määrata ka õppemaksust vabastamise ja soodustuste andmise korra.

8.2. Õppemaksu tasumise kohustus sätestatakse õpilase või tema seadusliku esindaja ja kooli vahelise lepinguga.

8.3. Kool võib saada sihtotstarbelist toetust riiklikelt institutsioonidelt, kes on huvitatud koolituse toimumisest selles valdkonnas.

8.4. Õppemaksust vabastamise ja soodustuse tingimused vaatab läbi ja kinnitab Kooli juhataja.

8.5. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada kooli tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) kontori tööajal (kl 9:00 – 18:00) e-posti teel info@alexkoolitus.ee.

8.6. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 10 tööpäeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Juhul, kui koolituskeskus on teinud õpingute korraldamist puudutavad eelnevad kulutused (ostnud koolitusmaterjalid jms), siis need kulud arvestatakse sellest summast maha.

8.7. Makstud ettemaks ja õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8.8. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), lepib Alex Koolitus OÜ ja õppija lepingu lõpetamist kokkuleppe korras.

9. Õpilaste õigused ja kohustused:

9.1. Õpilasel on õigus:

 1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
 2. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
 3. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

9.2. Õpilane on kohustatud:

 1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
 2. osalema õppetöös;
 3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.