C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Koolituse periood: kokkuleppel
 
Toimumise koht: A.Lauteri tn 1, Tallinn linn
Tiimani 1, Narva linn
Rakvere 17, Jõhvi linn
Hind  2340,00 euro
Õppekava nimetus C1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava
Õppekavarühm Keeleõpe
 

Õpiväljundid

 • kuulamisel – mõistab pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust;
 • lugemisel – mõistab ja oskab kriitiliselt tõlgendada erinevat laadi kirjalikke tekste, k.a. abstraktseid keeruka ülesehitusega tekste;
 • kirjutamisel – kirjutab selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega kirjeldusi või loovtekste, arvestades lugejat;
 • rääkimisel – väljendab end ladusalt ning avaldab oma mõtteid ja arvamusi; tunneb ja kasutab eesti keele sõnavara, mis võimaldab tulla toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust.
Õpingute alustamise tingimused
 • õppija registreerib ennast telefoni või e-posti teel;
 • koolitaja määratleb õppija keeleoskuse taseme (vestlus+testimine: http://web.meis.ee/testest/);
 • Innove B2-taseme riigikeele eksami sooritamise tasemetunnistuse esitamine;
 • eesti keele B2-taseme kursuse läbimise kohta tasemetunnistuse
 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht on 450 akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 250 akadeemilist tundi on iseseisev töö (iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Peamised tegevused: uute sõnade õppimine ja kinnistamine; kirjalike ülesannete täitmine, sh ka esseede, aruannete, analüüsivate tekstide kirjutamine; eestikeelse meedia jälgimine ning kuuldu ja loetu põhjal järelduste tegemine ning hinnangu andmine; eestikeelse ilu- ja ajakirjanduse lugemine, loetu oma sõnadega ümberjutustamine; eestikeelsest infoallikatest andmete ja informatsiooni otsimine; ettekannete ettevalmistamine; keeletestide tegemine (http://www.ut.ee/keeleweb2/, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/).
 

Õppe sisu

 • Ühiskonna elu ja inimeste suhted. Viisakusreeglid ja käitumisnormid. Väärtushinnangute kujundamine. Inimsuhted (isiklikud, emotsionaalsed, sotsiaalsed). Iga inimese kordumatu eripära. Riietus ja kehakeel. Turvaline kodu, perekond. Põlvkondade side.
 • Keel ja kultuur. Erinevad inimesed ja rahvused, keelelised ning kultuurilised erinevused. Rahvus ja identiteet. Kultuuri- ja meelelahutusüritused. Rahvusrühmad ja kultuurinähtused (tsitaadid, uskumuste väljendamine, rahva pärimused, muistendid, muinasjutud, vanasõnad, kõnekäänud). Möönev kõneviis. Väärtushoiakud tänases Eestis.
 • Õiguskaitse ja turvalisus. Õigussüsteem. Kodanike peamised õigused ja kohustused. Turvalisus, kodu kaitsmine ja naabrivalve. Juriidilise abi otsimine. Riigikaitse ja päästeteenistus. Kuritegevus ja turvalisus. Kuritegevuse ennetamise võimaluste üle arutlemine.
 • Haridus ja elukestev õpe. Õppimisvõimalused. Eesti koolisüsteem. Riiklikud ja eraõppeasutused. Tasuline ja tasuta (kõrg)haridus. Õppimise ja keeleõppe võimalused välismaalastele. Elukestev õpe. Huviharidus. Iseõppimine. Hariduse, oskuste ja töö seosed.
 • Tööelu. Suhtumine oma töösse. Töö kui toimetuleku allikas. Töökaotus. Suhted meeskonnas. Vaidluste lahendamine. Tööstress, sellest ülesaamise võimalused. Teadlik eneseteostus. Ameti- ja ärikirjade koostamine, kirjadele vastamine. Pere rahanduslik seis.
 • Teenindus- ja tarbimisvaldkond. Teenindusega seotud elukutsed. Ametite võrdlemine. Hea klienditeenindaja koodeks. Tarbija õigused, tarbijakaitse. Toimetuleku olukorrad postis, pangas, ametiasutustes. Toidukaubad ja tarbekaubad. Kasutusjuhendid. Ohutus- ja töökaitse juhendid.
 • Avalik elu. Sotsiaalsed suhtlusmudelid. Sotsiaaltöö. Ühiskondlik elu. Sotsiaalabi töötutele ja vähekindlustatud inimestele. Heategevus Eestis. Eesti ühiskond, ühiskonnaelu aktuaalsed probleemid. Rahvakalendri ja kiriklikud tähtpäevad. Laulupidude traditsioon.
 • Infokeskkond. Sotsiaalvõrgustikud ja nende roll. Internet ja internetisõltuvus. Info otsimine ja analüüsimine infokeskkonnas. Telefonitsi ja Interneti teel avaliku teeninduse kohta info hankimine. Elektrooniline meedia, internet, arvutid, koduleheküljed. Meedia kui suhtluskanal ja – vahend. Digilugu ja ID-kaart.
 • Eluviis ja tervishoid. Tervishoid ja arstiabi tänapäeva Eestis. Haigekassa. Tervislik eluviis. Eluring (sünd, elu ja surm). Elu lühendavad faktorid. Füüsiline ja vaimne tervis. Aktiivne eluviis ja võimalused. Patsiendi ja arsti suhtlemine. Töö ja erivajadusega inimeste spetsiifilised vajadused.
 • Keskkonnakaitse. Loodushoid ja prügimajandus. Keskkonnakaitse meetodid. Saasteallikad. Ohutusnõuded. Jäätmekäitlus. Kodukeemia. Eesti geograafiline asend. Kliimamuutused, faktorid ja põhjused. Maa- ja linnaelu. Looduskaitsealad.
 • Majandus ja ettevõtlus. Eesti majandus ja selle areng. Füüsilisest isikust ettevõtja. Kohalike ettevõtjate toetamine ja arendamine. Äriplaani koostamine. Asjaajamine telefoni teel. Majanduselu ja finants teenused. Laenamine-liisingud. Kindlustus. Konkurents. Maksu- ja Tolliamet.
 • Turism ja reisimine. Puhkamisvõimalused Eestis ja välismaal. Vaatamisväärsused. Reisiinfo otsimine. Puhkuse vajalikkus. Matkamine. Minu kodu ümbrus. Reisimine tänapäeval. Reisikindlustus. Oma huvide kaitsmine.
 • Poliitika. Isiklikud poliitilised vaated ja seisukohad. Aktuaalsed sündmused. Rahvastiku küsimused. Kohaliku omavalitsuse struktuur. Riigireform ning riik. Eesti Euroopa Liidu poliitika ja selle eesmärgid.
 • Keeleteadmised: Lauseõpetus, süntaks. Ortograafia, õigekiri. Kirjavahemärgistus. Sõnade tuletamine. Kujundlikud väljendid. Tegusõnadest tuletatud sõnad. Sihilised tegusõnad. Rektsioon. Umbisikuline tegumood. Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed. Taga- ja eessõnad. Sidesõnad. Kohakaassõnade paljusus. Ma-tegevusnime vormid. Umbisikuline tegumood. Kesksõnad. Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik). Kõneviisid (kindel, käskiv, kaudne).
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Igas klassis on olemas istekohad ja lauad kirjatöö jaoks kõigile õppijatele, tool ja kirjutuslaud õpetaja jaoks, kirjutustahvel, arvuti, projektor, audioseadmed harjutuste kuulamiseks, printer õppematerjalide printimiseks. Ruumis on internetiühendus online-õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Toas on sobiv valgustus ja tuba tuulutatakse. Õpe on suunatud maksimaalselt hea õpikeskkonna loomisele. Erakursused ettevõtetele/asutustele toimuvad tellija-organisatsiooni ruumides.
 

Õppematerjalide loend

Põhiõppematerjal:

 • „Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1“, autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kitsnik 2012

 

Lisaõppematerjal:

 • „K nagu Kihnu“, autor Mall Pesti, Kiri-Mari Kirjastus 2018
 • „Eesti keele töövihik“, autor Maie Sooneste, Varrak 2007
 • „Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele“, autorid Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, TEA 2002
 • „Süvenda ja täienda eesti keele oskust“, autorid Aino Siirak, Anneli Juhkama, Koolibri 2016
 • „Eesti keele väljendusõpetus kõrgkoolidele“, autorid Reet Kasik, Mati Erelt, Tiiu Erelt, Emakeele Selts 2011
 • „Naudi õpetamist! II osa“, autor Tiiu Puik, Eesti Emakeeleõpetajate Selts 2012
 • „Eesti keele hääldus“, autorid Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Tartu Ülikooli Kirjastus 2016
 • „Keelekõrvast“, autor Priit Silla, 2016
 • „Esimene aasta Eestis“, autorid Pynchon Woo, FIE Pynchon Woo 2020
 • „Tootsi pulm. Äripäev“, autor Oskar Luts, Sinisukk 2019
 • „Eesti Muinasjutud“, autor Hea Lugu, Publisher Hea Lugu 2018
 • „Eesti süntaks keeleõppe praktikule“, autor Krista Kerge, TEA 2001
 • „Rehepapp ehk November”, autor Andrus Kivirähk, Varrak 2016
 • „Ka naabrid nutavad“, autor Susan Luitsalu, Rahva raamat 2019
 • err.ee (aktuaalne kaamera, uudised, pealtnägija, filmid jne.)
 • „Postimees“ (uudised)
 • „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“, Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 (https://inimareng.ee/eesti-inimarengu-aruanne-20192020.html)
 • Sissejuhatus tekstiõpetusse“, autor Reet Kasik, Tartu: Tartu Ülikooli 2007 (https://tyk.ee/admin/upload/files/raamatud/1308311343.pdf)

Autentsed ülesanded sisaldavad igapäevaseid elulisi suhtlussituatsioone, kus võõrkeelt tuleb kasutada sarnaselt sihtkeelt emakeelena kõnelevatele isikutele. Millega õpilased igapäevaelus kokku puutuvad, nt töökuulutustele vastamine, menüüd, sõnumid, raadiosaated, videod, tänavavaate kirjeldamine. Autentne materjal on trükitud, video- ja audiomaterjal, ülesanded pildimaterjaliga (poolikud pildid – “Teil on partneriga ühe pildi kaks poolt. Räägi partnerile, mis on sinu pildipoolel”), kasutatakse ilukirjandusteoseid, statistilisi andmeid sisaldavaid diagramme. Autentne tekst on keelt emakeelena kõneleva inimese loodud tekst (või selle osa) sama keelt kõnelevatele inimestele, eesmärgiga edastada reaalset informatsiooni.

 

Elektrooniline õppematerjal:

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpus tuleb sooritada eksam/C1-taseme test, mis sisaldab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist õpitud teemadel.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);

81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);

70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale Tõend või Tunnistus:

a. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

b. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.

Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitusettevõtte eesti keele õpetajatel on olemas eesti keele kui võõrkeele õpetamise kvalifikatsioon või muu haridus eesti keele filoloogia valdkonnas ja/või varasem täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018