B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Koolituse periood: kokkuleppel
 
Toimumise koht: A.Lauteri tn 1, Tallinn linn
Tiimani 1, Narva linn
Rakvere 17, Jõhvi linn
Hind  2340,00 euro
Õppekava nimetus B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava
Õppekavarühm Keeleõpe
 

Õpiväljundid

 • kuulamisel – saab kuulates aru pikkadest kõnedest ja ettekannetest, telesaadete ja filmide sisust, tuttava teema puhul ka keerulisematest üksikasjadest;
 • lugemisel – loeb erinevat liiki tekste, saab aru keerulisemate tekstide põhisisust ning suudab sisu kokkuvõtet edasi anda;
 • kirjutamisel – kirjutab detailseid tekste, kommenteerides ja põhjendades seisukohti ning tuues esile olulisi aspekte;
 • rääkimisel – väljendub ladusalt ja korrektselt; mõistab suhteliselt pika ja keeruka sisuga juttu; väljendab oma teadmisi, mõtteid ja arvamusi ning kaitseb oma seisukohti.
Õpingute alustamise tingimused
 • õppija registreerib ennast telefoni või e-posti teel;
 • koolitaja määratleb õppija keeleoskuse taseme (vestlus+testimine: http://web.meis.ee/testest/);
 • Innove B1-taseme riigikeele eksami sooritamise tasemetunnistuse esitamine;
 • eesti keele B1-taseme kursuse läbimise kohta tasemetunnistuse esitamine.
 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht on 350 akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 150 akadeemilist tundi on iseseisev töö (iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Peamised tegevused: uute sõnade õppimine ja kinnistamine; kirjalike ülesannete täitmine, sh ka esseede kirjutamine; eestikeelse meedia jälgimine ning kuuldu/loetu põhjal järelduste tegemine/hinnangu andmine; eestikeelsest ajakirjandusest info otsimine; ettekannete ettevalmistamine; keeletestide tegemine (http://www.ut.ee/keeleweb2/, http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/).
 

Õppe sisu

 • Haridus. Haridusasutused ja täiendõpe. Haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta teabe jagamine ning oma vaadete esitamine-põhjendamine. Koolitöö, kooliaeg, õppimine.
 • Elukutse, amet ja töö. Väitlus ametite teemal. Tööpäeva kirjeldamine. Ametid ja nendele esitatavad nõuded. Töötingimused ja tööd puudutavad küsimused. Vabad töökohad (infoallikad). Töö ja elukutse vajalikkus.
 • Teenindus. Erinevatest allikatest info hankimine ja edastamine. Vaidlused ja kaebused, tarbijakaitse. Oma huvide eest seismine. Kirjade koostamine. Posti-, pangateenused, infoteenused, olmeteenused jne. Kõne ja kirja etikett. Teistele info edasi andmine. E-kaubandus.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Elukohta puudutavad probleemsed olukorrad. Eluviis. Kodukultuur. Põlvkondade vahelised suhted. Majapidamistööd. Perekonna eelarve. Elukohas tekkinud probleemse situatsiooni kirjeldamine.
 • Enesetunne ja tervis. Meditsiiniabi saamiseks pöördumine. Arsti poole pöördumine ja oma häda kirjeldamine. Apteekide, haiglate, polikliinikute külastamine. Kaebused. Õnnetusjuhtumite kirjeldamine. Tervislik toitumine ja tervislik eluviis. Oma tervise ja tervishoiu puudutavate vaadete esitamine ja põhjendamine. Kindlustustoetuse taotlemine.
 • Vaba aeg ja meelelahutus. Puhkusest ja vaba aja veetmisest rääkimine. Vastuvõtud ja külaskäigud. Oma huvide, harrastuste ja meelelahutuse viiside põhjendamine ja propageerimine. Reiside kirjeldamine, nende hindamine ja võrdlemine (diskuteerimine vaba aja veetmisega seotud aja- või rahakulu üle). Majutustingimused hotellides. Vaatamisväärsused. Vestlus raamatutest ja filmidest. Ilu- ja tarbekirjandus.
 • Sisseostud, hinnad. Kaubad ja ostud, võrdlemine. Eelistused poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas. Reklaam ja reklaami viisid. Reklaami ja reklaamiviisi üle diskuteerimine. Teenuste ja kaupade ostmine. Oma eelistuste poodide, kaubamärkide, tootjate ja toodete osas selgitamine-põhjendamine või nende suhtes vastumeelsuse väljendamine ja põhjendamine.
 • Söök ja jook. Igapäevased ja pidupäevadega seotud toitumisharjumused. Pere pidulike toitumisharjumuste kirjeldamine. Tervislik toitumine. Söögi ja joogiga seonduvate nõuannete kirjeldamine. Toiduretseptid. Kahjulikud toiduained. Lauakombed ja kõneetikett. Teave köögiseadmete kohta.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Erinevate organisatsioonide kohta info hankimine. Oma õiguste ja kohustuste kohta info hankimine. Era- ja töösuhted. Riigipühad. Kogukond. Huvi- ja erialased ühingud. Huvide kaitsmine. Sündmused.
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused. Poliitilised uudised, aktuaalsed sündmused, poliitilised vaated ja seisukohad. Massimeediast pärit teabe mõistmine. Massimeedia materjalide põhjal uudise või muu värske info edasi andmine, sama allika toel mingi päevakajalise poliitilise sündmuse kirjeldamine.
 • Majandus ja õigussuhted. Kodanike ja elanike põhiõigused ning -kohustused (nende vaated majandusele, turvalisusele ja kuritegevusele). Majandusuudiste mõistmine. Õigusabi. Pöördumine õiguskaitseorganite poole. Sularaha. Oma vaadete majandusele selgitamine-põhjendamine. Päevakajaliste sündmuste kohta majanduses arvamuse väljendamine.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm. Ilmastiku- ja kliimaolude kirjeldamine. Kaartide, skeemide, infograafikute jms. mõistmine ning lugemine. Keskkonnaprobleemid. Õhu- ja veereostus, kliima muutus. Elukeskkond. Oma kodukoha ning selle looduse kirjeldamine. Asupaigad ja asustatud alad. Info hankimine piirkonna, asula, loodusobjekti, ilmaolude jms kohta.
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Eesti kultuur. Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ning võrdlemine. Riiklikud pühad. Oma suhtumist kultuurinähtustesse selgitamine. Keeleõppe võimalused. Oma vaadete võõrkeelte ja ‑kultuuride õppimisele põhjendamine. Keelemajad, -kohvikud ja -klubid.
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Oma reisieelistuste põhjendamine. Ühistransport. Kohakirjeldus, vaatamisväärsuste kohta info otsimine. Kaebused reisikorraldaja, transpordiettevõtte või hotelli halva teeninduse korral. Turism Eestis. Liikumine. Reisielamusest või reisikirjast jutustamine.
 • Keeleteadmised: Nimisõna (käänded ainsuses ja mitmuses). Sünonüümid ja antonüümid. Kujundlikud väljendid. Sõnade kokku- ja lahku kirjutamine. Sihilised tegusõnad. Ma- ja da-infinitiivi vorm. Umbisikuline tegumood. Omadussõna: käänamine, võrdlusastmed. Taga- ja eessõnad. Sidesõnad. Kohakaassõnade paljusus. Umbisikuline tegumood. Kesksõnad. Aeg (olevik-tulevik, liht-, täis- ja enneminevik).
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Igas klassis on olemas istekohad ja lauad kirjatöö jaoks kõigile õppijatele, tool ja kirjutuslaud õpetaja jaoks, kirjutustahvel, arvuti, projektor, audioseadmed harjutuste kuulamiseks, printer õppematerjalide printimiseks. Ruumis on internetiühendus online-õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Toas on sobiv valgustus ja tuba tuulutatakse. Õpe on suunatud maksimaalselt hea õpikeskkonna loomisele. Erakursused ettevõtetele/asutustele toimuvad tellija-organisatsiooni ruumides.
 

Õppematerjalide loend

 Põhiõppematerjal:

 • „Eesti keele õppekomplekt B1, B2”, autor Mare Kitsnik, FIE Mare Kinstik 2012
 • „K nagu Kihnu“, autor Mall Pesti, Kiri-Mari Kirjastus 2018

Lisaõppematerjal:

 • „Tere Taas! Eesti keele õpik A2 – B1 (B2)“, autor Merge Simmul, Inga Mangus (https://kirjatark.ee/tere-taas/), Kirjatark 2019
 • „T nagu Tallinn. Eesti keele õpik kesktasemele“, autorid Mall Persti, Ahi Helve, TEA 2006
 • „Naljaga pooleks. Eesti keele õpik B1 – B2“, autorid Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp, Iduleht ja FIE Kitsnik, 2006
 • „Naudi õpetamist! II osa“, autor Tiiu Puik, Eesti Emakeeleõpetajate Selts 2012
 • „Õpilasele põhikooli eesti keele lõpueksamist 2020“, Argo kirjastus 2019
 • „Eesti keele hääldus“, autorid Eva Liina Asu, Pärtel Lippus, Karl Pajusalu, Tartu Ülikooli Kirjastus 2016
 • „Kirjandus ja selle liigid“, autor Märt Väljataga, Maurus 2014
 • „Räägime riigikeelt“, autor Toom Õunapuu, Koolibri 2001
 • „Eesti keele töövihik”, autor Maie Sooneste, Varrak 2007
 • „Sõnajalaõis. Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õpik”, Mare Kitsnik, Koolibri 2019
 • „Tõde ja õigus” (film) 2019
 • „Kõnele ja kirjuta õigesti! ”, autorid Aino Siirak, Annelii Juhkama, Koolibri 2014
 • err.ee (aktuaalne kaamera, uudised, pealtnägija, filmid jne.)
 • „Postimees“ (uudised)

Elektrooniline õppematerjal:

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpus tuleb sooritada eksam/B2-taseme test, mis sisaldab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist õpitud teemadel.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);

81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);

70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale Tõend või Tunnistus:

a. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

b. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.

Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitusettevõtte eesti keele õpetajatel on olemas eesti keele kui võõrkeele õpetamise kvalifikatsioon või muu haridus eesti keele filoloogia valdkonnas ja/või varasem täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018