B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Koolituse periood:
 
Toimumise koht: A.Lauteri tn 1, Tallinn linn
Tiimani 1, Narva linn
Rakvere 17, Jõhvi linn
Hind 2125,00 euro
Õppekava nimetus B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava
Õppekavarühm Keeleõpe
 

Õpiväljundid

 • kuulamisel – saab kuulamisel aru tuttavate ja teda huvitavate teemade põhisisust ja olulisematest üksikasjadest, raadio- ja telesaadete ning telefonikõnede põhisisust;
 • lugemisel – saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades ning lihtsama sõnastusega tekstides;
 • kirjutamisel – kirjutab lihtsate fraaside ja lausetega kirju, mis on seotud õpingute või tööga (nt seletuskiri, uudis, kommentaar) ning eristab isikliku ja ametliku kirja stiili;
 • rääkimisel – vestleb ettevalmistuseta talle tuttaval või olulisel teemal, kasutab liitlauseid, selgitab ja põhjendab oma seisukohti.
Õpingute alustamise tingimused
 • õppija registreerib ennast telefoni või e-posti teel;
 • koolitaja määratleb õppija keeleoskuse taseme (vestlus+testimine: http://web.meis.ee/testest/);
 • Innove A2-taseme riigikeele eksami sooritamise tasemetunnistuse esitamine;
 • eesti keele A2-taseme kursuse läbimise kohta tasemetunnistuse esitamine.
 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht on 280 akadeemilist tundi, millest 170 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 110 akadeemilist tundi on iseseisev töö (iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut, kasutatakse elava keelekeskkonna võimalusi keeleoskuse arendamiseks. Peamised tegevused: uute sõnade õppimine ja kinnistamine, kirjalike ülesannete täitmine, lühiettekannete ettevalmistamine, tekstide lugemine ja nende põhjal küsimuste esitamine, küsimustele vastamine; eestikeelsest ajakirjandusest info otsimine, veebipõhiste keeletestide tegemine (http://www.kutsekeel.ee/, http://web.meis.ee/testest/).
 

Õppe sisu

 • Endast ja teistest rääkimine. Iseenda ja teiste täielik kirjeldamine. Pere koosseis. Päritolu. Välimus. Keelteoskus. Elukoht. Tegevusala. Amet. Haridustee. Huvivaldkonnad. Perekonnaseis. Oma lähedastest jutustamine.
 • Haridus. Kõrgkoolid ja täiskasvanuõpe. Minu koolitee. Minu kooliaeg. Elukutse ja elukutsevalik. Oma koolitööst, kooliajast ja õppimisest jutustamine.
 • Elukutse, amet ja töö. Ametivalik ja ametikohad. Töötingimused. Töökuulutused. Rutiinsed tegevused tööl. Igapäevaelu-, töö- või teenindusalase probleemi lahendamine. Minu tööpäev. Rutiinne tööpäev ja juhtumid. Ankeetide täitmine.
 • Teenindus. Teave teeninduse kohta ja teabeallikad. Avaliku teeninduse kohta info hankimine. Teenuste tutvustus. Olme- ja kaubandusteenused. Teenindus poes. Teenindusasutuste asukoht, lahtiolekuajad. Pöördumine klienditeenindaja poole.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Oma pere elu kodus, tööl ja koolis kirjeldamine. Minu päev. Elukoht, elamistingimuste kohta teabe hankimine. Kodu ja ümbruskonna kirjeldus. Külaliste kutsumine ning külaskäigul nendega viisakusvestluse arendamine. Oma päevakava korraldamine.
 • Enesetunne ja tervis. Enesetunne ja kaebused. Isiklik hügieen. Isikliku hügieeniga seotud toimingute kirjeldamine. Haiglasse, polikliinikusse, kiirabisse pöördumine. Oma halvast enesetundest teatamine. Tervislik eluviis. Apteegi külastamine. Arstiabi. Tervisesport. Tasuta ja tasuline arstiabi.
 • Vaba aeg ja meelelahutus. Hobid, spordiga tegelemine, muuseumide, teatrite, kino külastamine, matkamine. Teistelt vaba aja sisustamise viiside ja konkreetsete plaanide, meelelahutuste, kultuuriliste sündmuste ning tervislike harrastuste kohta küsimine. Teave tulevaste ürituste kohta. Kohalikud võimalused. Vaba aja veetmise võimalused, lõõgastus.
 • Sisseostud, hinnad. Pakutav kaup ja esmatarbekaubad. Poodide ja kaubanduskeskuste asukohad ja lahtiolekuajad. Igasuguste poodide kohta info hankimine. Pakutavad kaubad ja hinnad ning maksetingimused. Kaupade ja ostuvõimaluste kirjeldamine, ostudest jutustamine. Kodu läheduses paiknevad poed. Igapäevased ostud.
 • Avalikud asutused. Politsei- ja Piirivalveamet. Päästeteenistus. Kiirabi. Ametiisiku lihtsaid, konkreetseid fakte puudutavatele küsimustele vastamine. Lihtsatest juhtnööridest arusaamine. Oma isikuandmete täitmine.
 • Söök ja jook. Söökide ja jookide tellimine. Info saamine teenuse osutajalt. Reklaami mõistmine. Söögikohad. Teenindajalt, müüjalt või vestluskaaslaselt info mingi kindla toidu või joogi kohta küsimine ning samalaadse info teistele jagamine. Menüü. Söögi ja joogi küsimine, tellimine ning pakkumine.
 • Inimeste suhted ühiskonnas. Ühiskondlikud üritused. Kollektiivne töö. Oma rühmituse või organisatsiooni eesmärkidest, tegevusest ja meeldejäävatest sündmustest jutustamine. Käitumistavad ühiskonnas. Sõbra või sõpruskonna kirjeldamine. Tegevustest ja meeldejäävatest sündmustest rääkimine.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm. Vaatamisväärsused. Tee küsimine ja juhatamine. Ilmastiku ja kliima kirjeldamine. Fauna ja floora. Looduskaitsealad. Eesti kaunimad paigad. Kodukoha plussid ja miinused.
 • Keel ja kultuur. Elu linnas ja maal. Riiklikud pühad. Kultuurisündmused ja esinejad. Kultuurisündmuste, neil esinejate jms kohta info hankimine. Kultuurisündmuse, kino, teatri, näituse kirjeldamine.
 • Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Reisid ja matkad. Piletite tellimine ja broneerimine. Koha, piirkonna või vaatamisväärsuse kirjeldamine ning selle kohta info küsimine. Kaugsõidud (buss, lennuk, laev, rong). Linnatransport. Individuaaltransport.
 • Keeleteadmised: Nimisõna (käänded ainsuses ja mitmuses). Sihitise käänded. Tegusõna oleviku, liht- ja täismineviku vormid. Ma- ja da- tegevusnimi. Rektsioon. Käskiv ja tingiv kõneviis. Põhi- ja järgarvsõna käändelised vormid. Omadussõna võrdlusastmed.
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Igas klassis on olemas istekohad ja lauad kirjatöö jaoks kõigile õppijatele, tool ja kirjutuslaud õpetaja jaoks, kirjutustahvel, arvuti, projektor, audioseadmed harjutuste kuulamiseks, printer õppematerjalide printimiseks. Ruumis on internetiühendus online-õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Toas on sobiv valgustus ja tuba tuulutatakse. Õpe on suunatud maksimaalselt hea õpikeskkonna loomisele. Erakursused ettevõtetele/asutustele toimuvad tellija-organisatsiooni ruumides.
 

Õppematerjalide loend

 Põhiõppematerjal:

 • „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.1“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015
 • “Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – B1.2“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015
 • „Tere taas! Eesti keele õpik A2 – B1 (B2)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus, Kirjatark 2019

Lisaõppematerjal:

 • „Tere Jälle! Eesti keele õpik A1 – A2 (B1)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus (https://kirjatark.ee/tere-jalle/), Kirjatark 2019

Elektrooniline õppematerjal:

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpus tuleb sooritada eksam/B1-taseme test, mis sisaldab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist õpitud teemadel.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);

81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);

70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale Tõend või Tunnistus:

a. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

b. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.

Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitusettevõtte eesti keele õpetajatel on olemas eesti keele kui võõrkeele õpetamise kvalifikatsioon või muu haridus eesti keele filoloogia valdkonnas ja/või varasem täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018