A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava

kokkuleppel

Kategooria:
 • Kirjeldus
 • Lisainfo

Kirjeldus

Koolitus

Koolituse periood:
 
Toimumise koht: A.Lauteri tn 1, Tallinn linn
Tiimani 1, Narva linn
Rakvere 17, Jõhvi linn
Hind  2000,00 euro
Õppekava nimetus A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava
Õppekavarühm Keeleõpe
 

Õpiväljundid

 • kuulamisel – saab kuuldes aru selgest kõnest igapäevastel ja talle olulistel teemadel;
 • lugemisel – mõistab lihtsaid tekste, mis sisaldavad sagedasti kasutatavaid sõnu;
 • kirjutamisel – kirjutab sõnumeid, isiklikke kirju ning täidab ametlikke dokumente, kasutades oma iskuandmeid;
 • rääkimisel – vestleb talle tuttavatel ja isiklikku huvi pakkuvatel teemadel ning kasutab lihtsat ja enamlevinud sõnavara.
Õpingute alustamise tingimused
 • õppija registreerib ennast telefoni või e-posti teel;
 • koolitaja määratleb õppija keeleoskuse taseme (vestlus+testimine: http://web.meis.ee/testest/);
 • A2-taseme kursusel osalemise eelduseks on eesti keele oskus A1-keeletasemel.
 

Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal

Õppe kogumaht on 260 akadeemilist tundi, millest 160 akadeemilist tundi on kontaktõpe ja 100 akadeemilist tundi on iseseisev töö (iseseisva töö käigus omandatakse sõnavara, kinnistatakse auditoorse töö käigus käsitletut. Peamised tegevused: uute sõnade õppimine ja kinnistamine, kirjalike ülesannete täitmine, lühiettekannete ettevalmistamine, tekstide lugemine ja nende põhjal küsimuste esitamine, küsimustele vastamine; veebipõhiste keeletestide ja harjutuste tegemine (http://www.keeleklikk, http://web.meis.ee/testest/).
 

Õppe sisu

 • Endast ja teistest rääkimine. Eluloolised andmed. Enda ja teiste esitlemine. Päevaplaan, nädalapäevad, kellaajad, argipäeva toimingud, töö, kool. Isikuandmed. Perekond, kodu ja töö. Koduloomad.
 • Maja ja kodu, ümbruskond. Kodu kirjeldus. Kodu lähiümbrus. Mööbel. Sööginõud. Kodutehnika. Majapidamistööd. Külaliste kutsumine. Küsimustele vastamine oma kodu kohta ja samalaadsete küsimuste iseseisev esitamine. Oma kodu lähiümbruse lühidalt kirjeldamine.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Igapäevased tegevused. Hommikused tegevused kodus. Oma päevast rääkimine ja samalaadse info teistelt küsimine. Päevakava. Oma lähedastest rääkimine ja teistele samasisuliste küsimuste esitamine.
 • Vaba aeg ja ajaviide. Puhkus ja meelelahutus. Hobi, kino, teater, kontsert ja muud kultuuriüritused. Pidustused ja juubelid. Peretraditsioonid. Vaba aja veetmise erinevad viisid ja võimalused. Külaliste kutsumine ning küllakutsele vastamine.
 • Transport ja reisimine. Ühistransport. Reiside planeerimine. Linnatranspordi ja individuaaltranspordi kasutamine. Piletite ostmine. Majutusasutused. Reisikirjeldus. Tee küsimine ja juhatamine kaardi või plaani põhjal.
 • Suhted teiste inimestega. Suhted teiste inimestega. Tervitamine. Kõneetikett ja viisakus. Peresuhted. Enda ja teiste inimeste välimuse ja iseloomu kirjeldamine. Teiste esitlemine.
 • Enesetunne, tervis ja heaolu. Enda või lähedaste inimeste terviseandmete esitamine tervishoiutöötajale. Info küsimine vastuvõtuaegade, kuupäevade, raviteenuste hindade ja maksmistingimuste kohta. Arsti vastuvõtule registreerimine. Ravimite ostmine apteegist.
 • Haridus. Oma hariduskäigu ja koolielu kirjeldamine ning vestluspartneri küsitlemine samal teemal. E-kool. Põhiinfo kooli või lasteasutuse kohta hankimine.
 • Töö ja töösuhted. Töötegevused, tööpäeva kirjeldus ja enda töö esitlemine. Töökuulutused. Töö kirjeldus. Isikliku ankeedi täitmine. Töö leidmisest jutustamine. Kolleegide poole pöördumine.
 • Sisseostud, hinnad. Toiduained. Sisseostude tegemine toidupoes ja turul. Tasumine sularahas või pangakaardiga. Konkreetse info hankimine teenindusasutuste asukoha, lahtiolekuaegade, teenuse liikide ja hindade kohta. Lihtsamate toimingute tegemine pangas, postkontoris.
 • Söök ja jook (toitlustamine). Kohvikud, restoranid ja muud toitlustusasutused. Laudade broneerimine, menüüst arusaamine, tellimine. Menüü põhjal söögi ja joogi tellimine. Söögi ja joogi pakkumine söögilauas. Toidulaua kombed ja kõneetikett.
 • Olmeteenused ja kaubandus. Postiteenused, pangateenused, kauplused ja kaubanduskeskused, juuksurid, poed, kaubanduskeskused– side- ja infoteenused jms. Reklaamid. Kaubamaja osakonnad. Tööstuskaupade nimetused. Riiete ja jalatsite ostmine.
 • Keskkond, kohad. Oma kodukoha kirjeldamine. Oma asukoha kohta küsimine ja selle kohta info edastamine teistele. Oma kodu lähiümbruse kirjeldamine. Tee küsimine. Maakaardilt kindla info leidmine.
 • Eluase ja kinnisvara. Turvalisus, kindlustus, majapidamine. Kinnisvara ost-müük ja üür. Rendi- ja ostu-müügilepingud. Eluasemelaen.
 • Kultuur ja keeled. Kultuurisündmused. Kultuurisündmuse faktiteabe hankimine (toimumiskoht, aeg, piletihinnad, esinejad). Keele praktiseerimise võimalused.
 • Ilm. Konkreetse ajahetke ilma kirjeldamine. Aastaajad. Linnud, loomad, taimed. Mõningate loomade, lindude ja taimede nimetamine.
 • Keeleteadmised: Isikulised asesõnad. Nimisõna käänded. Küsisõnad, küsimuste moodustamine. Põhiarvsõna ja järgarvsõna. Tegusõna oleviku ja lihtmineviku vormid, sihilised tegusõnad, käskiv kõneviis. Sidesõnad.
 

Õppekeskkonna kirjeldus

Igas klassis on olemas istekohad ja lauad kirjatöö jaoks kõigile õppijatele, tool ja kirjutuslaud õpetaja jaoks, kirjutustahvel, arvuti, projektor, audioseadmed harjutuste kuulamiseks, printer õppematerjalide printimiseks. Ruumis on internetiühendus online-õppematerjalide aktiivseks kasutamiseks. Toas on sobiv valgustus ja tuba tuulutatakse. Õpe on suunatud maksimaalselt hea õpikeskkonna loomisele. Erakursused ettevõtetele/asutustele toimuvad tellija-organisatsiooni ruumides.
 

Õppematerjalide loend

 Põhiõppematerjal:

 • „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1”, autorid Mall Pesti, Helve Ahi ( www.enagueesti.ee), Kiri-Mari kirjastus 2015
 • „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.1“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015
 • „Suhtleme Eestis. Eesti keele töövihik – A2.2“, autor Ülle Rannut, Immisoft 2015

Lisaõppematerjal:

 • „Tere jälle! Eesti keele õpik A1 – A2 (B1)“, autorid Merge Simmul, Inga Mangus, Kirjatark 2019
 • „Algaja õnn. Lugemisoskuse arendamisekmänge ja ülesandeid eesti keele A2-tasemele“, autorid Leelo Kingesepp, Marju Ilves, Iduleht OÜ 2016

Elektrooniline õppematerjal:

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Kursuse lõpus tuleb sooritada eksam/A2-taseme test, mis sisaldab kirjutamist, kuulamist, lugemist ja rääkimist õpitud teemadel.

Eksam on edukalt sooritatud, kui vähemalt 70% vastuseid on õiged.

91% – 100% õigeid vastuseid – „5“ (suurepärane);

81% – 90% õigeid vastuseid – „4“ (hea);

70% – 80% õigeid vastuseid – „3“ (rahuldav).

Keelekursusel osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale Tõend või Tunnistus:

a. Tunnistus väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 70% ulatuses õppetundidest ja on saavutanud kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.

b. Tõend väljastatakse juhul, kui õppija on võtnud osa õppetööst kohapeal vähem kui 70% ulatuses või juhul, kui täitmata on üks või mitu muud kursuse lõpetamise jaoks vajalikku tingimust.

Tunnistus ja tõend vastavad Haridus- ja Teadusministeeriumi nõuetele (https://www.hm.ee/sites/default/files/htm_taiendk_juhendmaterjal.pdf).

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus Koolitusettevõtte eesti keele õpetajatel on olemas eesti keele kui võõrkeele õpetamise kvalifikatsioon või muu haridus eesti keele filoloogia valdkonnas ja/või varasem täiskasvanutele eesti keele õpetamise kogemus.

Lisainfo

Address

Narva

Kuu

08.2018, 09.2018